Styret

IL Trond styret:

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. 

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet

 

Styret IL Trond:
Styrets leder: Dominik Leon Ucher
Styremedlemmer: Jane Synnøve Jakobsen, Michael Ben Kahn, Gisle Aasgaard, Fredrik Ivarsen, Dag Berg, Christian Sneeggen Haugan, Are Walberg
 
 
Valgkomite:
Iver Johnsen (iver.johnsen@ntnu.no)
Monica Hammerfjell
Vidar Brekke
 

 

IL Trond

Styreverv Navn Telefon
Styremedlem Fredrik Ivarsen 90 92 31 99
Styremedlem Christian Haugan 91 85 74 33
Styremedlem Gisle Aasgaard 91 10 78 49
Styremedlem Dag Berg 901 44 192
Leder Dominik Leon Ucher 45 19 55 57
Styremedlem Are Walberg
Varamedlem Jane Synnøve Jakobsen
Styremedlem Michael Ben Kahn