Arrangement/reglement

Turneringsbestemmelser SpareBank 1 SMN Jentecupen 2022

Fotball er følelser og innsats, og det skal være rettferdig. Derfor har Jentecupen klare regler og retningslinjer som alle lag, spillere og ledere må forholde seg til. Vi ønsker ei Fair-play-turnering, og ber alle gjester sette seg inn i turneringsbestemmelsene for cupen.
 
1. Lagets forpliktelser
Ved deltakelsen i Jentecupen forplikter klubbene seg til å følge de regler, retningslinjer og pålegg som til enhver tid er gjeldende.
 
2. Regler
Jentecupen arrangeres etter NFFs fotballregler og Turneringsbestemmelser SpareBank 1 SMN Jentecupen. Skulle avvik forekomme mellom regelverkene har Turneringsbestemmelser SpareBank 1 SMN Jentecupen forrang. 
 
3. Spillerlister
Deltakende lag i klassene J13 skal ha levert inn spillelister til arrangøren (gjøres via ProFixio) før første kamp. Lag som ikke har registrert spillelister i Profixio må fylle ut lagslister i sekretariatet i god tid før første kamp. Det er ikke tillatt å benytte spillere som ikke er oppført på spillelisten. I de øvrige klasser skal det ikke fylles ut lagslister.
 
I klassen J13 kan det registreres inntil 16 spillere på hvert lag.
En spiller kan ikke være spilleberettiget for mer enn ett lag i klassen for J13. Spillere kan spille på tvers av klassene, forutsatt at registrering er gjort i forkant av lagets første kamp. 
 
Bruk av overårige spillere:
Hvis lokal fotballkrets har gitt dispensasjoner for spill i seriespill, så gjelder denne dispensasjonen også for deltagelse i Jentecupen. 
 
I tillegg kan det:
I alle aldersklasser opp til og med J12, kan et lag pr. kamp benytte 1 - en - overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Lagene må informere dommer og motstanderlag om overårige spillere i forkant av alle kamper de spiller.
 
I aldersklassen J13 kan kun overårig spillere benyttes, om dette er søkt om i forkant av turneringen. Det kan ikke være mer enn to overårige spillere på banen samtidig i nierfotball. Lagene må informere dommer og motstanderlag om overårige spillere i forkant av alle kamper de spiller.
 
4. Gjennomføring av cupen
IL Trond vil på best mulig måte legge forholdene til rette for gjennomføring av Jentecupen;
skape en sportslig og sosial ramme rundt turneringen slik at små og store trives.
 
Arrangøren skal:
·        utarbeide og følge opp turneringsbestemmelser.
·        utarbeide kampoppsett.
·        oppnevne dommere
  
5. Baner
Jentecupen spilles på Rosenborgbanen, alle kamper på kunstgress. Det er en forutsetning at lagene medbringer fotballsko som er tilpasset spilleunderlaget.
 
6. Kampstart 
Lagene forplikter seg til å være på plass på kampstedet i henhold til kampoppsett utstedt av arrangørene.
 
7. Adferd
Lagene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes og supporteres adferd.
 
8. Fairplay 
Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i ”Fair Play”.
 
9. Kamporganisering
I klassene J7, J8, J9, J10, J11, J12 spilles det seriespill, der ingen vinnere kåres. Klassene J7-J9 spiller 5er fotball, klassene J10 og J11 spiller 7er fotball, klassen J12 spiller 9er.
 
I klassen J13 spilles det gruppespill, semifinaler og finaler. Alle kamper spiller 9er fotball. Det spilles innledningsvis to puljer, der vinner og lag to går videre til sluttspill. Rekkefølgen på lagene er basert på poeng i gruppespillet og deretter flest scorede mål. Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort vil det bli foretatt loddtrekning.
 
Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene. Resultat mot øvrige lag strykes. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort vil det bli foretatt loddtrekning.
 
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampen på straffesparkkonkurranse. Lagene tar annenhver straffe. Hvert lag tar først fem straffespark. Om stillingen er lik etter dette, fortsetter lagene med ett og ett straffespark til en vinner er kåret.
 
10. Følgende spilletider er gjeldende for Jentecupen:
J7-J9 - spilletid 1x20 min
J10-J11 - spilletid 2x15 min.
J12 og J13 - spilletid 2x20 min.
 
 
11.  Advarsler/Utvisninger
I klassene J7 - J12:
Dommer kan gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av ny spiller. Spesielle hendelser rapporteres til sekretariat/jury.
 
I klassen J13:
Det er vedtatt av NFF at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball 13-16 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel), skal erstattes av 5 minutters utvisning.
·        Dommer viser gult kort (som tidligere).
·        Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er fulltallig etter 5 minutter. Spiller kan komme inn i kampen etter at 5 minutter soning er gjennomført, og uten stopp i spillet, men først etter signal fra dommer.
·        Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.
·        Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.
·        Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.
·        Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.
·        Om keeper skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.
·        Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt og skal ikke føres på kampkortet.
 
Alle klasser:
Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre annen underretning foreligger fra juryen. 
 
12. Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp 
Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 1-0. Laget taper også retten til å delta i sluttspillet. Dersom særlige grunner taler for det, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn. 
 
13. Premiering
Alle spillere i klassene J7 til J12 får en deltakerpremie ved avslutningsseremonien. I klassene J13 deles det kun ut medaljer til 1. og 2. plass.
 
14. Protester 
Arrangementskomiteen i Jentecupen utpeker en jury bestående av en representant fra turneringsledelsen samt 2 medlemmer bestående av lagledere/trenere fra de deltakende lag.
Protest må leveres juryen senest 30 min. etter kampslutt. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres. Gebyr for innlevering av protest er kr 1000,- Gebyret tilbakebetales om protesten tas til følge. Protester levert senere enn 30 minutter etter kampslutt vil ikke bli behandlet. 
 
Juryleder: Dagfinn Hoffstrøm, FK Kvik
 
Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
·        Karantene for spiller, trener eller leder fra en eller flere kamper i turneringen.
·        Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 1-0.
·        Utelukkelse av lag fra turneringen.
·        I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder NFFs Sanksjonsreglementet kapittel 2 og § 3-2 tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.
·        Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til Trøndelag Fotballkrets. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter NFFs Sanksjonsreglementet kapittel 4.
 
Annen viktig informasjon
 
Frammøte
Alle lag må stille til kamp ferdigskiftet ved den banen hvor deres kamp skal spilles senest 5 minutter før kampstart.
 
Draktlikhet og kampavvikling
Vi ber om at alle lag stiller med lik draktfarge som i seriespill, avvik skal meldes inn til teknisk sekretariat. Skulle to lag etter dommerens mening ha for like draktfarger stiller arrangøren med vester under den aktuelle kampen. Hvis 2 lag har eller stiller med like drakter er det det laget som står oppført sist i kampprogrammet (bortelag) som er ansvarlig for å skifte drakter eller hente og bruke vester.
 
Dette så lenge det lag som står først stiller i sine ordinære draktfarger. Vester kan lånes ut ved at laget som skal stille i vester tar kontakt i teknisk sekretariat. Vi ber om at alle bortelag har forberedt seg på hvilken draktfarge hjemmelag stiller med i ordinært seriespill. Alle lag må stille en linjevakt til disposisjon om dommeren ønsker dette.
 
Ball
Arrangør stiller med ball i henhold til kampreglementet.
 
Spilleplan
Jentecupen forbeholder seg retten til endringer i spilleplan hvis dette blir nødvendig for kampavviklingen. Det tas forbehold om endringer i spilleplan, spilletider, spillesystem og kampprogram grunnet dårlig vær eller andre uforutsette ting.
 
Oppvarming
Oppvarming skal foregå slik at dette ikke er til hinder for kamper som spilles.
 
Økonomisk ansvar ved avlysning av turnering
Dersom Jentecupen i sin helhet eller enkelte klasser blir avlyst, kan ikke arrangøren bli stilt økonomisk ansvarlig for utgifter som påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt deltakelse.